Условия за освобождаване на товар

Условия за издаване на нареждане за експедиция и освобождаване на товар:

1. Предаване лично или изпращане в офиса ни на пълен комплект надлежно джиросани оригинални линейни коносаменти. Ако коносаментите ще ни бъдат предадени от упълномощено лице/митнически посредник моля попълнете уведомително писмо тук.

Що се отнася до коносаментите НА ЗАПОВЕД или НА ЗАПОВЕД НА ИЗПРАЩАЧА е необходимо да се има предвид следното:

джиросани в полза на конкретна фирма или лице: само те могат да получат стоката.

джиросани бланк т.е. не е посочена конкретна фирма или лице: стоката се получава от приносителя.

ако получателят е посочен като Х или ЗАПОВЕД, то собственик е Х, който има право на по-нататъшно джиросване.

ако получателят е посочен като НА ЗАПОВЕД НА Х, то собственик на стоката е Х, който ако желаеможе да го джироса в полза на трета страна, която няма право на по-нататъшно джиросване.

ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРИ 'EXPRESSBL" И "TELEXRELEASE", "SEAWAY BILL"СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНО ПОДПИСАНО И ПОДПЕЧЕТАНО ОТ "CONSIGNEE" КОПИЕ НА ЛИНЕЕН КОНОСАМЕНТ.

2. Осигуряване на точни инструкции за експедиция на контейнера(ите).

3. Платени (т.е вече постъпили по сметка или в брой) всички дължими суми съгласно тарифите на превозвача и/или неговия агент и доставчици/съответно издадените фактури, както следва:

Морско навло (ако е дължимо на дестинация/COLLECT).

Фри аут (т.н. терминални) разходи – стандартни или процентно завишени в зависимост от типа на контейнера и/или вида/размерите/теглото на товара.

Деливъри ордер (нареждане за експедиция).

Такса оглед/почистване върнат празен контейнер.

Демюрейдж: седем дни свободен период, считан от датата на започване на разтоварването на кораба и приключващ на датата на връщане на празния контейнер на терминала.

Такса съхранение: седем дни свободен период, считан от датата на разтоварване на контейнера от кораба.

За контейнери с товари ИМО клас: свободен период няма / начислява се от датата на разтоварване на контейнера от кораба.

Други евентуални разходи в резултат на инструкцията за експедиция, задържане на транспортно средство,митнически проверки и др.

4. При контейнери с товари ИМО клас получателят е длъжен да отстрани от контейнера(ите) за своя сметка обозначителните стикери/маркировки за опасни товари. В случай че получателят не е направил това или не е в състояние да го направи (за последното следва да ни уведоми), отстраняването се организира от наша страна за сметка на получателя.

5. При OPEN TOP контейнер се събира депозит от 100 евро на контейнер. Получателят е длъжен да постави чергилото в опънато състояние върху празния контейнер. Ако това е направено, депозитът се възстановява. Ако това не е направено, дeпозитът остава за покриване на съответните разходи.

Съгласно Закона за Митниците митническо направление на стоката(ите) трябва да бъде дадено в срок от 45 календарни дни (чл.56, ал.1) от датата на подаване на манифеста. След изтичането на посочените срокове стоката(ите) се счита(т) за изоставена(и) в полза на държавата.

Условия за подаване на заявка за автомобилен транспорт:

1. Заявка за автомобилен транспорт се прави до 12.00 часа в деня, предхождащ деня на експедиция на контейнера и се приема само след потвърдено извършено плащане на дължимите суми, съгласно издадена фактура, както е посочено по-горе. Време за разтоварване – 8 последавателни часа. При увеличение на престоя се дължат допълнителни такси описани в заявката за транспорт тук.

2. Когато документите, придружаващи товара до вътрешна митница са предоставени след 15.00ч, изпълнението на заявката за експедиция, доставката на товара на следващата сутрин не е гарантирано.

3. Заплатена цена на автомобилен транспорт съгласно тарифа, валидна към момента на извършване на превоза за 20' контейнери с тегло до 23 т.(тегло на стоката + тара на контейнера) и за 40' контейнери с тегло до 26 т.(тегло на стоката +тара на контейнера). При превишаване на посочените тегла се начисляват допълнителни такси.

4. Заявка за автомобилен транспорт се изпраща на факс 052/681 747 или E-MAIL: steorra@steorra.bg. За уточнения относно заявката за автомобилен транспорт, моля обръщайте се към СТЕОРА ООД, лице за контакт Любослав Кирилов 052/681 742

ЗАБЕЛЕЖКА:
При условие, че сухопътния транспорт се извършва от Търговеца или неговия митнически представител/спедитор, т.н. Merchant Haulage, необходимо е да са изпълнени следните условия:

заплащане на такса Merchant haulage

попълване на гаранционно писмо по образец, което може да изтеглите тук.

заплащане на ефективен паричен депозит (USD 3000), който се възстановява, след като при направения оглед на празния контейнер от представител на Стеора ООД не са установени щети.