Уважаеми Клиенти,

Вашите запитвания за цени и условия за транспорт със ZIM Integrated Shipping Services Ltd., могат да бъдат отправени към нас – Стеора ООД по всякакъв удобен за Вас начин.

Международният транспорт се подчинява на огромно разнообразие правила и изключения и това е предпоставка за сложността на взаимоотношенията, взаимните задължения на страните, разпределението на отговорностите между тях. Ето защо е необходимо, от момента на заявяване на сериозни намерения, кореспонденцията да бъде водена писмено.

Запитване може да се отправи, като се използва наличната тук форма за On-Line-Enquiry, или в свободна форма с електронна поща или факс, или писмо. Максимално точно и подробно трябва да бъде описано кой, какво, колко, кога, от къде, до къде, с какви транспортни средства, за чия сметка, евентуално за колко пари, иска да превози.

Оферта ще разработим и предоставим възможно най-бързо – от същия ден, до три дни, когато и ако е необходимо да получим съдействие от нашите Принципали за специфични и особени, извънредни случаи, при особени и необичайни изисквания на Клиентите.

Заявка получаваме от Клиенти, които са приели наша оферта. Като потвърждение за приета от нас заявка, Клиентите получават отговор с конкретни данни за камион, контейнер, и всички останали детайли, с което се счита, че има Договор за превоз.

Контейнерите се съхраняват на депа или терминали. Придвижват се до мястото на пълнене и обратно до Пристанищен Терминал за товарене на кораб със сухопътни превозни средства. Такива сухопътни трънспортни средства могат да бъдат предоставяни, както от нас, като Агенти на Линията, така и от нашите Клиенти, при изпълнение на определени условия.

Заявка за автомобилен транспорт следва да получим не по-късно от 12.00 часа в деня, предхождащ деня на пълнене на контейнера. Време за напълване на контейнер – 8 последавателни часа. При увеличение на престоя се дължат допълнителни такси, описани в заявката за транспорт тук.

Когато се налага след напълване на контейнера да се отиде до Митница в съседно населено място, времето и пробегът се калкулират конкретно и допълнително.

Теглови ограничения (тегло на стоката + тара на контейнера):

20 футови контейнери до 23 тона

40 футови контейнери до 26 тона

Увеличения на цените при превишаване на посочените тегла се прилагат следните:

за 20' контейнер: от 24 до 26 т. – 20%

за 40' контейнер: от 26 до 29 т. – 20%

над 26т. за 20' и над 29т. за 40' контейнер по договореност, като транспортът в тези случаи съгласно нормативните изисквания е възможен и се извършва само с триосни влекачи съобразно с наличието им и поредността на постъпилите заявки с обезпечаване на необходимите разрешителни

при контейнери с опасни товари - 20%

за 40'HC контейнери - 10%

Заявка за автомобилен транспорт можем да получим на факс 052/681 747 или електронна поща на адрес: steorra@steorra.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА:
При условие, че Наши Клиенти желаят и са в състояние, те могат да организират извършването на сухопътния транспорт пряко или чрез свои спедитори, автопревозвачи така наречения Merchant Haulage (MH) или "превоз на отговорност и за сметка на Товародателя, с негови сили и средства". За целта е необходимо да са изпълнени следните условия:

Да сме получили такса Merchant haulage гаранционно писмо по образец, което може да изтеглите тук. ефективен паричен депозит (USD 3000), който се възстановява в пълен размер, след връщане на контейнера без видими повреди.

Депозираната сума може да бъде използвана за отстраняване на повреди или за покриване остатъчната стойност на контейнера, при евентуална пълна загуба. Условията за Merchant Haulage на специални контейнери – хладилни, оупън топ, флат и др. са различни от изброените и са предмет на отделно конкретно договаряне, но има определени ситуации, когато Merchant Haulage не се допуска.

Износните митнически формалности в отправния пункт, където се пълни контейнера, са задължение и отговорност на товародателя. Сухопътното Превозно Средство се придвижва до Контейнерен Терминал на Пристанище с напълнен контейнер, като товарът се придружава от задействана износна митническа декларация (ЕАД), заедно с всички търговски, разрешителни, лицензионни, ветеринарни, санитарни, метрологични и др. документи. Връщането на екземпляр от митническата износна декларация за отправното митническо учреждение и за товародателя става по служебен, вътрешно митнически път, без участие на превозвача или неговия Агент.

Нареждане за Коносамент, съобразено с вече наличните търговски и митнически документи, както и евентулно с Акредитивни и други условия трябва да ни бъде предоставено от Клиентите незабавно след пристигането на пълните контейнери на Пристанищен Контейнерен Терминал. Форма за попълване може да се ползва от тук.

Ще подготвим и във възможно най-кратък срок ще Ви предоставим чернова (draft) на Коносамент, за одобрение или корекции след проверка от ваша страна. След последното Ви одобрение данните от Коносамента са регистрирани в системата на превозвача и служат за манифестиране пред Властите в и извън България. Корекции на тези данни на по-късен етап се таксува допълнително.

Ще получите по електронна поща фактури, за да можете заплатите своевременно дължими суми, съгласно постигнатата договореност.

Коносамент след натоварване, отплаване, и получаване при нас на дължимите суми можете да получите пълен комплект оригинали и копия от коносамента, (в съответствие със заявеното ви желание) от нашия офис или ние ще Ви го доставим с куриер, заедно с всички останали търговски документи, от които задържаме само копия, както и заедно с оригиналите на Фактурите за превоза.